تعاون سیستم

این پروژه به پیشنهاد وزارت تعاون با هدف هوشمند سازی ۹۷ هزار شرکت تعاونی در کشور تولید گردید و شامل یک اپلیکیشن، یک پنل مدیریت و یک داشبورد اختصاصی برای هر شرکت تعاونی می باشد.

فرم را تکمیل کن، مشاوره رایگان بگیر.