اصناف سیستم

با هدف هوشمند سازی ۳۲۰۰ اتحادیه‌ی صنفی در کشور، نیازسنجی و تولید شده و شامل یک اپلیکیشن، پنل مدیریت و یک داشبورد اختصاصی برای هر اتحادیه‌ی صنفی می باشد.

فرم را تکمیل کن، مشاوره رایگان بگیر.